www.turkmenpop.com

Saleh Ananiaz

Men Dragon, Holland-da gurylan Rap_Fabriek gruppanyň Türkmençe sesi… 20-11-1986 nji ýylda Mazar-e-Sherifde (Afg) da doguldym… 7 yaşymdan bäri Holland-da… 

Men aýdym sazy gowy görýän… nähili saz bolsada… ýöne rap, nähili diýsemkäm… üýtgeşik bir zat… rapde köp zat aýdyp bolýa. Adam rapi isläni ýaly aýdyp biler, rap bilen agladyp bolýa, rap bilen güldirip bolýa, rapde soweş edip bolýa, rapde dostlyk edip bolýa…
Men 1995-nji ýylda birinji gezek bir dostym maňa seret bu Türkçe rap diýip CARTEL gruppaniň aýdymyny diňledipdi… ol wagtlar rap näme başga zat näme bilemokdymam. Şondan soň men rap diňlemäge başladym. Men birinji gezek özüm iki sany okuw dostlarym bilen rap ýazyp okuwymyzda çykyş edipdik, we birinjiligi gazanipdik. Şondan soň men bu işi dowam etmäge karar berdim. Men uzyn wagt rapi goýmaly boldym, sebäbi imkanim bolmadi. Ondan soň men 2002de A.P.O bilen işlemäge başladym. Oda Türkmen ýöne Türkiýede dogulyp ulalan. Ol şu wagt Türk underground rapiniň in uly sesleriniň biri… ondan son gruppamyza Genesis girdi… ömrüm aýdymymda gaýtalanmany okaýan oglan. Meniň özümiň belli bir style-ym ýok, men her hili style-da aýdýan. Pessimist bolsyn, cool bolsyn, gangsta bolsyn, flax bolsyn, ýöne meniň özümiň halaýanym cool style. Oda A.P.O nyň aýdýan style-y

Men A.P.O ni halaýan. Ondan soň sagopa kajmer, opgezwolle (hollandali), fabolous, fat joe…

 Rap Fabriek Party

Ömrüm

Habibi

Türkmen gopuzy

Söygülim 

Bu Gije
Dünyä
Geçdi Ol Döwür
Hindi Gyzy
Men Türkmen
Represent
Tans Edeyli
Täze Nesil
The Turkmen Brotherhood
10
Baby Girl.mp3
11
Duymady.mp3
12
HaBiBi.mp3
13
Rap Fabriek Party.mp3
14 turkmen gopuzi
15 Yapiyozzz.mp3   Video Klip
16 ömrüm
17
Söygülim.mp3

18 www.turkmence.com